Kredyty frankowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla kredytobiorców w zakresie tzw. „kredytów frankowych” zarówno „indeksowanych” jak i „denominowanych”. Prowadzimy sprawy sądowe zarówno z powództw kredytobiorców przeciwko bankom jak i reprezentujemy kredytobiorców pozwanych przez banki. Pomagamy kredytobiorcom także na etapie przedsądowym dokonując analizy postanowień umowy kredytu, przygotowując reklamacje oraz wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Zakres pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

Postępowania sądowe o odfrankowienie kredytu.

Przez tzw. odfrankowienie kredytu rozumie się wyeliminowanie z umowy klauzul przeliczeniowych do franka szwajcarskiego ze względu na ich niedozwolony charakter. Wyeliminowanie takich klauzul z umowy kredytu ma charakter wsteczny, co skutkuje tym, że kredyt od początku udzielony był w złotych polskich, bez przeliczenia do franka szwajcarskiego, przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (opartego o LIBOR). w wyniku spłacania rat kredytu w zawyżonej wysokości po stronie kredytobiorcy powstała nadpłata, której zwrotu kredytobiorca może dochodzić od banku.

Postępowanie sądowe o unieważnienie kredytu.

Unieważnienie umowy kredytu oznacza stwierdzenie przez Sąd, że umowa kredytu jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku takiego rozstrzygnięcia zaistnieje obowiązek wzajemnego rozliczenia świadczeń - bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy kwotę pobranych rat kapitałowych i odsetkowych a kredytobiorca ma obowiązek zwrócić kwotę kredytu (bez odsetek). Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach frankowych prowadzi do wniosku, że największą szansę na unieważnienie umowy kredytowej w całości mają osoby, które podpisały umowę kredytu denominowanego w CHF.

Zwrot UNWW.

W wielu umowach kredytowych wprowadzone zostały postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego uznawane są przez Sądy za postanowienia niedozwolone, gdyż w rzeczywistości beneficjentem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego były banki podczas gdy, że koszty takiego ubezpieczenia ponosili kredytobiorcy, którzy nie otrzymywali z tego tytułu żadnych korzyści. W przypadku uznania przez Sąd w danej sprawie, że postanowienia dotyczące UNWW są niedozwolone, to bank będzie zmuszony zwrócić wszystkie środki, które pobrał tym tytułem.

Zawezwanie do próby ugodowej.

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją prawną służącą do polubownego załatwienia sprawy. Złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej stanowi czynność podjętą przed sądem bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, czego skutkiem jest przerwanie biegu terminu przedawnienia. Jest to rozwiązanie rekomendowane dla osób, które na tym etapie nie chcą jeszcze wszczynać postępowania sądowego a jednocześnie chcą uchronić się przed przedawnieniem swoich roszczeń względem banku.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej.

Zachęcamy Państwa do przesłania do kancelarii umowy kredytowej w celu jej analizy. Po zapoznaniu się z zapisami Państwa umowy kredytowej, otrzymają Państwo informację na temat możliwości dochodzenia przez Państwa roszczeń względem banku, zawarcia w umowie klauzul abuzywnych, podstaw do odfrankowienia kredytu lub stwierdzenia jego nieważności oraz ofertę kancelarii w zakresie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

 

 

Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn