Wycinka drzew na prywatnej działce - zmiany w przepisach.

24 | 02 | 2017

Piotr Kopeć

Wycinka drzew na prywatnej działce - zmiany w przepisach. 

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zmieniła zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów. Najistotniejsze z nich dotyczą zniesienia zezwoleń na wycinkę drzew na prywatnej posesji.

Największe znaczenie praktyczne ma wprowadzony art. 83f ust. 1) pkt 3a), z którego wynika, że w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia. Wycinka prowadzona przez osoby fizyczne będzie zatem prowadzona bez jakiejkolwiek kontroli.

Drugą istotną kwestią jest zmiana art. 83f ust. 1) pkt 3), który znacznie zliberalizował możliwość wycinki drzew. Do tej pory zwolniona od obowiązku uzyskania zezwolenia była wycinka drzew o obwodach odpowiednio: 35 cm i 25 cm – przy czym obwód mierzony jest na wysokości 5 cm. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu nie wymaga się uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Ponadto w tym przypadku nie ma ograniczenia, że grunt musi być własnością osoby fizycznej.

Należy przy tym zauważyć, że znowelizowane przepisy przyznają radzie gminy uprawnienia do dalszej liberalizacji zasad wycinki drzew i krzewów w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Zgodnie z art. 83f ust. 1a) ustawy Rada gminy może określić, że nie będzie wymagać zezwolenia wycinka drzew lub krzewów w opaciu o następujące kryteria: 1) gatunek drzewa lub krzewu, lub 2) wiek drzewa lub krzewu, lub 3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub 4) cel usunięcia drzewa lub krzewu: a)związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub 5) cechy nieruchomości: a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, b) wpisanie do rejestru zabytków, c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej, d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków, e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadkach, gdy na wycinkę konieczne jest zezwolenie, nowelizacja przewiduje, że rady gmin będą ustalały w uchwale stawki opłat za wycinkę. Mają je zróżnicować ze względu na rodzaj lub gatunek drzew (krzewów) oraz obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewów (rosnących w skupisku). Stawki opłat nie mogą jednak przekroczyć 500 zł dla drzew, a dla krzewów – 200 zł, przy czym opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn