Prawomocna wygrana w Krakowie.

 
Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z 26.10.2022 I ACa 562/19 (SSA Anna Kowacz-Braun) uwzględnił złożoną przez kredytobiorców jako pozwanych apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 24.01.2019 roku, I C 2048/16, i zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w całości oddalił powództwo banku.
 
Sąd I Instancji zasądził na rzeczy banku żądaną kwotę w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu i postawieniem go w stan wymagalności, uznając że umowa kredytu jest ważna i została skutecznie wypowiedziana.
 
Kancelaria przystąpiła do reprezentacji kredytobiorcy dopiero na etapie II instancji, podnosząc zarzuty nieważności umowy kredytu.
 
Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił zaprezentowaną argumentację, że umowa kredytu zawiera klauzule niedozwolone a po ich usunięciu umowa kredytu nie może dalej wykonywana, co skutkuje jej nieważnością. Tym samym samym bank nie mógł skutecznie wypowiedzieć nieważnej umowy a dochodzona kwota z tego tytułu nie mogła zostać zasądzona. Sąd podkreślił, że nie mógł z urzędu zmienić podstawy roszczenia i rozliczyć nieważnej umowy, gdyż bank w trakcie procesu nie dokonał zmiany powództwa.
 
Jest to jeden z pierwszych wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach frankowych, które przez dłuższy czas nie były rozstrzygane. Wyrok wskazuje, że kredytobiorcy mogą liczyć na korzystną linię orzeczniczą.
 
Wyrok jest prawomocny.
 
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn