Prawomocna nieważność dwóch umów kredytu denominowanego Własny Kąt zawartych z PKO BP S.A

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny wyrokiem z 17 października 2023 r. I ACa 181/22 oddalił apelację banku od korzystnego wyroku Sądu I Instancji, w którym ustalono nieważność umowy kredytu oraz zasądzono żądane kwoty pieniężne.

Zmiana wyroku dotyczyła wyłącznie zasądzenia odsetek od żądanych kwot od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i rozszerzenia powództwa.

W sprawie dochodzono łącznie ustalenia nieważności z dwóch umów kredytu zawartych przez kredytobiorców z tym samym bankiem.

Sąd nie uwzględnił złożonego przez bank zarzutu zatrzymania zgłoszonego na etapie II instancji uznając go za spóźniony.

administrator
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn