Kolejna wygrana kancelarii w sprawie o kredyt frankowy.

Kolejna wygrana kancelarii w sprawie o kredyt frankowy.
 
Tym razem Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (I C 1058/18) w dniu 18.06.2021 r. oddalił w całości powództwo Bank BPH S.A. zgłoszone przeciwko kredytobiorcy w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu, obciążając bank w całości kosztami procesu.
 
W ustnych motywach uzasadnienia Sąd stwierdził, że umowa kredytu denominowanego po wyeliminowaniu z niej klauzul przeliczeniowych o abuzywnym charakterze musi być uznana za nieważną. Odrębnymi podstawami nieważności umowy są sprzeczność z art. 69 Prawa bankowego poprzez brak określenia w umowie kwoty kredytu w złotych polskich oraz brak przekazania przez bank rzetelnej informacji o ryzyku walutowym o kredycie powiązanym z walutą obcą.
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn