Wygrana kancelarii w sprawie o kredyt frankowy.

Wygrana kancelarii w sprawie o kredyt frankowy.
 
Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (I C 216/18) w dniu 17.12.2020 r. oddalił w całości powództwo mBank S.A. zgłoszone przeciwko kredytobiorcy w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu, obciążając bank w całości kosztami procesu.
 
W sprawie reprezentowałem kredytobiorcę, który zaprzestał spłaty kredytu powołując się na powstałą na jego rzecz nadpłatę w związku z stosowaniem przez bank klauzul przeliczeniowych o niedozwolonym charakterze. Bank wypowiedział umowę kredytu i postawił go w stan natychmiastowej wymagalności. Sąd podzielił zaprezentowaną w zarzutach od nakazu zapłaty argumentację, że umowa zawiera klauzule przeliczeniowe o charakterze abuzywnym. W związku z tym Sąd uznał, że umowa kredytu po ich wyeliminowaniu jest nieważna a zatem powództwo podlegało oddaleniu. Na marginesie Sąd przyznał także, że na uwzględnienie zasługiwał argument o naruszeniu przez bank procedury wypowiedzenia kredytu z Art. 75c ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
 
Sprawę prowadził radca prawny Piotr Kopeć.
Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Zdunów 18b/24,
30-428 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn