Unieważnienie kredytu.

Unieważnienie kredytu ineksowanego. 

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny (II C 650/18) w dniu 27.02.2020 uwzględnił w całości powództwo kredytobiorców przeciwko bankowi i uznał, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest w całości nieważna, zasądzając na rzecz kredytobiorców kwotę 191.931,80 zł.

Sąd podzielił stanowisko kredytobiorców, że zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe odwołujące się do kursu CHF zawartego w tabelach bankowych stanowią klauzule abuzywne i powinny zostać usunięte z umowy. W ocenie Sądu po wyeliminowaniu z umowy klauzul abuzywnych umowa nie może dalej funkcjonować jako kredyt złotowy oparty o Libor, gdyż byłoby niezgodne z wolą stron, które nie zamierzały zawrzeć takiej umowy. Brak jest jednocześnie przepisów dyspozytywnych, które mogłyby zastąpić klauzule niedozwolone. W szczególności za takim przepisem nie jest art. 41 Prawa wekslowego a art. 385 KC wszedł w życie już po zawarciu umowy.

W tym stanie rzeczy, kierując się stanowiskiem konsumenta, Sąd stwierdził nieważność całej umowy, gdyż uznał, że jest to korzystne dla konsumenta, zwłaszcza że spłacona kwota przekroczyła już kwotę wypłaconego kredytu. Sąd zastosował jednocześnie teorię dwóch kondykcji i zasądził całą żądaną przez kredytobiorców kwotę nie biorąc pod uwagę z urzędu kwoty wypłaconego kredytu.
Piotr Kopeć
Symbol prawniczy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kopeć

Siedziba Kancelarii:
ul. Grzegórzecka 104/60,
31-559 Kraków

Odział w Cieszynie:
Plac Wolności 3,
43-400 Cieszyn